Mevzuat

 

Kanunlar

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

• 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

• 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

• 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Kanunu

• Tevhidi Tedrisat Kanunu

• Şapka İktisası Hakkında Kanun

• Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar İle Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun

• Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun

• Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

• Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanun

• Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

• Avukatlık Kanunu

• Devlet Memurları Kanunu

• 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretim Kanunu

• 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

• Türk Ceza Kanunu

• Devlet Memurları Kanunu

• Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

• Avukatlık Kanunu

• Devlet Memurları Kanunu

• 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretim Kanunu

• 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

• Türk Ceza Kanunu

• Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

• Ceza Muhakemesi Kanunu

• Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

• Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

• Kamu Konutları Kanunu

• Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

• Tebligat Kanunu

• Yardım Toplama Kanunu

• İdari Yargılama Usulü Kanunu

• Hukuk Muhakemeleri Kanunu

• 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İlgili Kanun

• İcra ve İflas Kanunu

• Kamu İhale Kanunu

• Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

• Borçlar Kanunu

• İş Kanunu

• Harcırah Kanunu

• Sayıştay Kanunu

• Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

• Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

• 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının

• 78 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

• 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

Bakanlar Kurulu Kararları

• Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

• Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar

• Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar

• 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

• 6 Mayıs 2012 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararları

• 23 Haziran 2012 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararları

 

Tüzükler

• Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi Tüzüğü

• Manas Kırgızistan - Türkiye Üniversitesi Tüzüğü

 

Özel Yönetmelikler

• Birden Fazla Kamu Kurum Ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik

• İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

• Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik

• Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

• Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri HakkındaYönetmelik

• Kamu Konutları Yönetmeliği

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

• Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

• Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

• Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

• Taşınır Mal Yönetmeliği

• Türk Öğrencilerinin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik

• Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Hakkında Yönetmelik

• Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurulu Yönetmelikleri

Eğitim Öğretimle İlgili YÖK Yönetmelikleri

• Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

• Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

• Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

• Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

• Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

• Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik

• Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

• Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

• Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği

• Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

• Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim YAPILMASINDA Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

• Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

• Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

Öğretim ve Yönetim Elemanları İle İlgili YÖK Yönetmelikleri

• Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

• Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

• Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

• Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

• Doçentlik Sınav Yönetmeliği

• Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

• Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

• Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

• Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

• Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

• Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

• Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu Yönetmeliği

 

Örgüt Yapısı İle İlgili YÖK Yönetmelikleri

• Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

• Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

• Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

• Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

• Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

• Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği

• Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

• Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulmasi Hakkinda Yönetmelik

• Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

• Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği