Görev Tanımları

 

Hukuk Müşaviri

1-Mevzuatla verilmiş yetki ve görevlerin yerine getirilmesinde üniversite birimlerince talep edilmesi halinde hukuki konularda danışmanlık yapmak.

2-Müşavirliğin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek, denetlemek ve yönerge hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.

3-Müşavirlikten görüş istenen konularda görevlendirilen avukat ile gerekli çalışmaları yapmak ve sonuçların ilgili birimlere bildirilmesi için yazılan yazıları imzalamak.

4-Müşavirlik personelini denetlemek ve verimli çalışmasını sağlamak.

5-Hukuk hizmetleri müdürü, avukatlar, destek hizmetleri müdürü, kalem personeli, soruşturma, icra ve bilgi edinme personeli arasında görev dağılımı yapmak.

6-Üniversiteye karşı açılan ya da Üniversitenin açtığı davalarda verilen kararlarla ilgili olarak uygulama birliğini sağlamak adına talep edilmesi halinde birimlere bilgi vermek.

7-Müşavirliğe havale edilen mevzuat taslaklarına ilişkin çalışmalara katılmak.

8-Müşavirlik çalışmalarıyla ilgili Rektöre bilgi vermek.

9-Üniversitemizin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelerin mevzuata uygun yapılmasına yardımcı olmak.

10-Açılan ya da açılacak olan davalara ilişkin ilgili birimlerden bilgi, belge, görüş talep edilmesi akabinde personel tarafından yazılan yazıları imzalamak.

11-Mevzuatın öngördüğü diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

12-Amirleri tarafından görevlendirildiği komisyon ve kurullarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

13-Amirlerinin verdiği Hukuk Müşavirliği ile ilgili diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

Şube Müdürü

1- Şube müdürlüğü; kanun, tüzük, yönetmenlik ve diğer düzenlemelere uygun olarak sevk ve idare etmek.
2- Müşavirliğe ait hukuki iş ve işlemleri yürütmek ve ilgili personeller tarafından yürütülmesini sağlamak.
3- Birimi ile ilgili iş planlarını hazırlamak.
4- Birim personeli arasında uyum ve işbirliğini sağlamak, işlerin aksamadan yütülebilmesi için gerekli önlemleri almak.
5- Birim personeli ve diğer birimler arasında koordinasyonu sağlamak.
6- Hukuki işlemlerin yürütülmesi sırasında sorunları tespit ederek Müşavire çözüm önerilerinde bulunmak.
7- Müşavire yürütülen hizmetlerle ilgili ( yazılı veya sözlü ) rapor vermek.
8- Hukuk Müşavirinin vereceği diğer işleri yapmak.

Avukat

1-Müşavir ve hukuk hizmetleri müdürü tarafından kendilerine tevdi olunan dava, icra takibi, sair takip ve işlerle ilgili hukuki ve idari işlemleri yapmak, duruşmaları takip etmek, görüş istenen hususlarda mütalaa hazırlamak.

2-Karara bağlanmış davalar hakkında kanun yollarına başvurulmasında fayda görülmeyenler için Rektörlük Makamından “Olur” alınması hususunun değerlendirilmesi yönünde ilgili birimlere yazı yazmak.

3-Üniversiteye tebliğ edilen ve aleyhe hükümler içeren yargı kararlarına karşı, aksi yönde gerekçe içeren ilgili birim amirinin yazılı bir talebi bulunmadığı sürece kanun yollarına başvurmak.

4-Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap hazırlamak ve hukuki gereklerini yerine getirmek.

5-Mahkeme kararlarının gereğinin zamanında yerine getirilmesini sağlamak üzere kararı ilgili birimlere göndermek.

6-Kendisine tevdii edilen icra dosyalarım tetkik ederek, ödemelerin üniversite kayıtlarına intikalini sağlamak, tahsilat için gerekli işlemleri yapmak, tahsili mümkün olmayanlar için terkin işlemlerini başlatmak hususunun değerlendirilmesi yönünde ilgili birimlere yazı yazmak.

7-Borçlunun durumu ya da alacağın azlığı nedeniyle işlemin devamında hukuki-ekonomik yarar görülmediği takdirde alacakların işlemden kaldırılabilmesi için Rektörlük Makamından “Olur” alınması hususunun değerlendirilmesi yönünde ilgili birimlere yazı yazmak.

8-Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek.

9-Müşavir ve hukuk hizmetleri müdürü tarafından kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını temin etmek.

10-Müşavirlikten bir temsilcinin de hazır bulunması istenen toplantılara Müşavirlik adına katılmak ve hukuki görüş bildirmek.

11-Müşavirin ve hukuk hizmetleri müdürünün bulunmadığı yer ve zamanlarda müşavire ve Hukuk Hizmetleri Müdürüne vekalet etmek.

12-Mevzuatın öngördüğü diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

13-Müşavir tarafından görevlendirildikleri komisyon ve kurullarla ilgili işlemleri yürütmek.

14-Müşavirin verdiği diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

Büro Personeli

1- Personel özlük dosyalarını tutmak ,yazılarını yazmak ve muhafaza etmek.

2- Personelin işe başlayış, terfi, intibak, saatlik/günlük/yıllık/mazeret vb. izinler, işten ayrılma, çekilme, istifa, takdir, uyarı, sicil, disiplin, çeşitli tazminat ve ödenek, sendika vb. kuruluşlar, gerekli tebligatlar hakkında resmî işlemlerini ve yazışmalarını yerine getirmek.

3- Personelin çeşitli yerlere görevlendirilmesi işlemlerini yürütmek.

4- EBYS üzerinden hukukî yazışmaları gerçekleştirmek.

5- Personel bilgileri, iletişim, telefon listesi, biyografi, foto albüm, birimi ve personeli ilgilendiren çeşitli duyurular, haberler ve ana sayfa fotoğrafı, etkinlikler doküman-belge vb. yayınlamak.

6- Müşavirliğimizde çalışan personellerin özlük dosyalarını oluşturmak ve muhafaza etmek.

7- Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin işlemlerini takip edilerek yazışmalarını yapmak.