Yetki ve Sorumluluk

Görevler

Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak yürütülmesinde idareye yardımcı olmak, Üniversitemizin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinde adli ve idari mercilerde kurumu temsil etmek, kurumun haklarını korumak üzere yasal işlemleri yürütmek, Rektörlük Makamı ve Üniversitemizin diğer birimlerinin tereddüde düştüğü hususlarda hukuki görüş bildirmek, Üniversitemiz tarafından düzenlenen yönetmelik ve yönergeler hakkında talep edildiği takdirde görüş bildirmek,

Birimin Kuruluş Dayanağı

Hukuk Müşavirliği; 2547 sayılı maddesi ile 659 sayılı genel bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde hukuk hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'ye göre kurulmuştur.